ΝΕΑ|2015

ISO/IEC 27001:2013 - Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία πιστοποίησης της ΑΚΤΩΡ Facility Management


Στις 11/5/2015 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία πιστοποίησης της ΑΚΤΩΡ Facility Management με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013.

%PHOTO1LEFT%Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προτύπου ISO/IEC 27001:2013 πραγματοποιήθηκαν από έμπειρα στελέχη της ΑΚΤΩΡ Facility Management σε συνεργασία με το Τμ. Πληροφορικής του Ομίλου και με την καθοδήγηση εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου. Την πιστοποίηση πραγματοποίησαν στους χώρους της εταιρίας επιθεωρητές του έγκυρου φορέα πιστοποίησης TUV Hellas.

Το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενο παγκόσμιο επιχειρηματικό και μηχανογραφικό ενδιαφέρον, καθώς διασφαλίζει την ορθή ροή μηχανογραφημένων επιχειρηματικών διαδικασιών, μέσω των απαραίτητων ελέγχων για εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, αξιοπιστία και διαθεσιμότητα των πληροφοριών. Παράλληλα διασφαλίζει την προστασία των πληροφοριών από μία ευρεία γκάμα απειλών, με αποτέλεσμα τη συνεχή επιχειρησιακή λειτουργία και ελαχιστοποίηση των τυχόν σχετικών απωλειών και ζημιών.

Ο Ομιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα αυτό, σε μια περίοδο μάλιστα που τα θέματα ασφαλείας και διατήρησης των δεδομένων αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην απρόσκοπτη λειτουργία κάθε επιχείρησης ή οργανισμού είτε του Δημοσίου είτε του Ιδιωτικού τομέα, που αποτελούν τους κύριους πελάτες της εταιρείας. Η πιστοποίηση αυτή εγγυάται στους πελάτες της ΑΚΤΩΡ Facility Management, ότι το προσωπικό της εταιρείας εφαρμόζει μεθό-δους και διαδικασίες που κατοχυρώνουν την ασφάλεια των κρίσιμων αυτών στοιχείων.

Η πιστοποίηση ISO/IEC 27001:2013 σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες πιστοποιήσεις που η ΑΚΤΩΡ Facility Management εφαρμόζει , επιβεβαιώνουν το σταθερό προσανατολισμό της εταιρείας στην παροχή διαρκώς ποιοτικότερων λύσεων και υπηρεσιών.