ΕΡΓΑ|ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ|ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ενεργειακή βελτιστοποίηση

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Η ΑΚΤΩΡ FM προχώρησε σε μία σειρά από ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Οι ενέργειες αυτές αναμένεται να εξυπηρετήσουν πολλαπλά οφέλη στο συγκεκριμένο κτίριο. Αναλυτικότερα, η ΑΚΤΩΡ FM αναλαμβάνει εργασίες προς την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, τη βελτίωση τοπικών συντελεστών ισχύος (για αρμονικές και άεργα) και τη μείωση των αρμονικών ρεύματος και τάσης, ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του κτιρίου και οι επακόλουθες απώλειες. Επίσης, η ΑΚΤΩΡ FM είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες βελτίωσης του βαθμού απόδοσης τόσο των κινητήρων (εξαιτίας της ελαχιστοποίησης των αριστερόστροφων ηλεκτρομαγνητικών ροπών λόγω των αρμονικών), όσο και του μετασχηματιστή ισχύος, αλλά και τις εργασίες για τη μείωση των απωλειών χαλκού και σιδήρου. Τέλος, η ΑΚΤΩΡ FM ελαχιστοποιεί τα άεργα ρεύματα των καλωδίων τροφοδοσίας των φορτίων, με στόχο τη μείωση των όποιων θερμικών απωλειών.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - Ακαδημίας 68

H ΑΚΤΩΡ FM ανέλαβε τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος Ακαδημίας 68. Αναλυτικότερα, υποστηρίζει κατ’ αρχάς την αναβάθμιση του Συστήματος Φωτισμού, με λαμπτήρες LED, καθώς και αισθητήρια κίνησης που εντοπίζονται στους κοινόχρηστους χώρους. 
Επιπλέον, επιμελείται την αναβάθμιση του Συστήματος Κλιματισμού Θέρμανσης Αερισμού (ΚΘΑ), που εφαρμόζεται τόσο, μεμονωμένα, σε νέες αντλίες θερμότητας, όσο και σε συνδυασμό αντλίας θερμότητας με υδρόψυκτο ψύκτη, υψηλής πάντα ενεργειακής απόδοσης, και πύργο ψύξης. Επίσης, εργασίες πραγματοποιούνται στον εναλλάκτη αέρα/ αέρα στην Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα που βρίσκεται στον 8ο όροφο του γραφειακού συγκροτήματος. Άλλες ενέργειες περιλαμβάνουν τη ρύθμιση παροχής νωπού αέρα σε όλες τις ΚΚΜ, αλλά και την αντικατάσταση των αντλιών τροφοδοσίας τους με νέες, αυτή τη φορά ελεγχόμενες με Συστήματα Μετάδοσης Μεταβλητής Ταχύτητας VSD. Τέλος, η ΑΚΤΩΡ FM εξυπηρετεί την αναβάθμιση και επέκταση συστήματος αυτοματισμών, με την τοποθέτηση καταγραφικών και αισθητηρίων μέτρησης/ ελέγχου των συστημάτων ΚΘΑ, τη δημιουργία σεναρίων λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψιν τις εξωτερικές συνθήκες, και ακόμη προχωρώντας στη δημιουργία μια ειδικής βάσης δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης.